near

[nɪə(r)] [nɪr]

adv. 距离不远,在附近;不久,很快;差不多,几乎

prep. 在......附近,靠近;接近(某时间、某事件);(用于数字前)接近;与......相似;近乎(一种状态),就要

adj. 近,在附近;差不多的;与……相似;不久以后;随后,接近;近亲的;(车辆)近路缘一侧的;<古>(人)吝啬的,小气的

v. (时间或空间上)接近,靠近

[ 第三人称单数:nears 现在分词:nearing 过去式:neared 过去分词:neared 比较级:nearer 最高级:nearest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-24 17:31:04 2023-03-24 16:26:57 2023-03-24 16:38:52 2023-03-24 16:57:12 2023-03-24 17:29:43 2023-03-24 17:55:53 2023-03-24 17:04:51 2023-03-24 17:25:57 2023-03-24 17:01:35 2023-03-24 16:30:58 2023-03-24 17:11:45 2023-03-24 17:21:18 2023-03-24 17:14:26 2023-03-24 16:56:05 2023-03-24 16:00:36 2023-03-24 15:46:16 2023-03-24 15:57:52 2023-03-24 16:25:59 2023-03-24 17:30:11 2023-03-24 16:28:18